Regulamin darowizn

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis tpay.com, którego operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, na rzecz Fundacji Jak Wygrać Życie.

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie https://jakwygraczycie.com.pl/ poprzez operatora płatności Tpay.
 2. Strona internetowa https://jakwygraczycie.com.pl/ jest administrowana Fundację Jak Wygrać Życie, zwaną dalej Fundacją JWŻ (ul. Kard. M. Ledóchowskiego 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski). Właścicielem strony jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (ul. Kard. M. Ledóchowskiego 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski).
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności tpay.com, którym jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, zwaną dalej Tpay. Zasady i warunki płatności online określa Tpay w regulaminie dostępnym na stronie tpay.com.

§ 2
ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 1. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
 2. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Fundacji JWŻ.
 3. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Fundacja JWŻ nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Tpay.
 4. Wpłaty darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez Tpay.
 5. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://jakwygraczycie.com.pl/ wybrać odpowiedni link, który przekierowuje do strony, na której Darczyńca określa cel i wysokość darowizny oraz zaznacza okienko z akceptacją niniejszego regulaminu i realizuje płatność zgodnie z instrukcjami serwisu Tpay.
 6. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Tpay nie podlegają zwrotom.

§ 3
PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Fundacja JWŻ zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od Tpay zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od Tpay w procesie przekazywania darowizn online jest Fundacja JWŻ. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Tpay.
 2. Fundacja JWŻ zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od Tpay przetwarzane będą wyłącznie dla celów obsługi wpłaty darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Fundacji JWŻ oraz z zachowaniem warunków określonych w poniższej klauzuli informacyjnej.

§ 4
REKLAMACJE

 1. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Tpay mogą składać reklamację dotyczące usługi płatności Tpay, jeżeli nie została ona wykonana lub została wykonana niezgodnie z regulaminem Tpay, o którym mowa w §1 pkt 3 niniejszego regulaminu.
 2. Reklamacje można składać w formie:
  • pisemnej – osobiście w siedzibie Tpay lub przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.);
  • ustnej – dzwoniąc na numer telefonu wskazany na stronie www.tpay.com/kontakt albo składając oświadczenie do protokołu podczas wizyty w siedzibie Tpay;
  • elektronicznie – wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej: info@tpay.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.tpay.com/kontakt.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Klauzula informacyjna

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Informujemy, że Fundacja JWŻ przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z przedmiotu prowadzonej korespondencji, w tym związanym z obsługą płatności darowizny oraz realizacją zadań właściwych działalności podejmowanej przez Fundację JWŻ (podstawy prawne: art. 6 u.1. lit a) lub lit. b) RODO lub art. 7 u.1 pkt.1).

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Jak Wygrać Życie z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kard. M. Ledóchowskiego 4, działająca na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984  r., Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97. z późniejszymi zmianami.
 • Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez firmę Tpay.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny/obsługi darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazanych przez Państwa na rzecz Fundacji JWŻ; realizacji uzasadnionego interesu Fundacji JWŻ; uzasadnionym interesem Fundacji JWŻ jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa u Administratora, ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności oraz realizacja wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 • Korzystanie z płatności online przez Tpay jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy darowizny. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celów.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od celu, przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę) lub do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat.
 • Odbiorcom udostępnionych przez Państwa danych jest Fundacja JWŻ. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom zapewniającym Fundacji JWŻ obsługę IT, księgową oraz prawną, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, np. na żądanie sądów, organów ścigania lub instytucji państwowych. Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych,
  • prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza obowiązujące przepisy,
  • w przypadku wyrażenia zgody ma Pani/Pan możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej kontakt@jakwygraczycie.com.pl Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.