Statut

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja Jak wygrać życie zwana jest dalej Fundacją JWŻ.
 2. Fundacja posługuje się pełną nazwą: Fundacja Jak wygrać życie.
 3. Fundacja JWŻ używa pieczątek zawierających dane identyfikacyjne oraz posługuje się swoim logo.
 4. Fundacja JWŻ działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 5. Założycielem Fundacji JWŻ jest MAT Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. zwana dalej Fundatorem.
 6. Fundacja JWŻ działająca na bazie chrześcijańskiego systemu wartości, jest organizacją apolityczną.
 7. Czas działalności Fundacji JWŻ nie jest oznaczony.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji JWŻ jest Ostrów Wielkopolski.
 2. Terenem działania Fundacji JWŻ jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się prowadzenie działalności poza granicami RP w celu realizacji działań statutowych.
 3. W przypadku prowadzenia działań poza granicami RP Fundacja JWŻ może powierzyć reprezentowanie jej interesów za granicą innym podmiotom lub osobom.
 4. Fundacja JWŻ może współpracować z innymi podmiotami.

§ 3

Odpłatność za leczenie, opiekę i inną działalność Fundacji JWŻ określają odrębne regulaminy.

§ 4

 1. W zakresie koniecznym do realizacji celów statutowych Fundacja JWŻ może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, w ramach innego stosunku prawnego, a także przyjmować pomoc w formie wolontariatu.
 2. Świadczenie pracy w formie wolontariatu dla Fundacji JWŻ określa osobny regulamin.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

 1. Celami Fundacji są:
  • a) Budowa kompleksu Jak wygrać życie, w skład którego wejdą: hospicjum, dom dzienny, kaplica, centrum szkoleniowo-kulturalne, teren rekreacyjny.
  • b) Poprawa jakości życia chorych i podopiecznych hospicjum i domu dziennego oraz ich rodzin.
  • c) Wspieranie rodzin i bliskich w okresie żałoby.
  • d) Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
  • e) Organizacja innych form opieki nad podopiecznymi, którzy wymagają leczenia oraz postępowania objawowego poprzez zapewnienie niezbędnej opieki doraźnej rehabilitacji, terapii.
  • f) Szeroko pojęte edukowanie i podnoszenie świadomości.
  • g) Promowanie zasad opieki w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej.
  • h) Pomoc i edukowanie opiekunów chorego w zakresie prawidłowej pielęgnacji.
  • i) Kształcenie w dziedzinie wolontariatu, opieki oraz medycyny.
  • j) Organizacja szkoleń w zależności od potrzeb podmiotów zewnętrznych.
  • k) Organizacja spotkań dla podopiecznych z terapeutami i ciekawymi ludźmi.
  • l) Propagowanie idei wolontariatu.
 2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  • a. organizowanie ośrodków leczniczych i opiekuńczych, w tym ośrodków hospicyjnych opiekujących się chorymi nieuleczalnie, chorymi przewlekle, chorymi w końcowej fazie choroby nieuleczalnej, wymagającymi opieki całodobowej lub dziennej ze względów medycznych i socjalnych,
  • b. niesienie opieki medycznej, pielęgnacyjnej, rehabilitacyjnej, duchowej, socjalnej, psychologicznej, chorym w ich domach,
  • c. zapewnienie wsparcia organizacyjnego, duchowego, psychologicznego, socjalnego i medycznego dla rodzin osób chorych i osieroconych,
  • d. prowadzenie działalności leczniczej, w szczególności hospicjum domowego, hospicjów stacjonarnych, oddziałów opieki paliatywnej, dziennych oddziałów opieki paliatywnej, poradni leczenia bólu i poradni medycyny paliatywnej oraz ośrodków dla osób przewlekle chorych,
  • e. prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego,
  • f. budowanie partnerstw i współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi, edukacyjnymi, Kościołami i związkami religijnymi, instytucjami z placówkami ochrony zdrowia, ośrodkami naukowymi, kulturalnymi i prowadzącymi identyczną lub podobną działalność oraz z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą,
  • g. pozyskiwanie i szkolenie personelu medycznego i wolontariuszy do wszelkiego rodzaju pracy na rzecz chorych, ich rodzin, bliskich, oraz na rzecz zapewnienia funkcjonowania Fundacji,
  • h. prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej,
  • i. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, paneli dyskusyjnych, zjazdów i spotkań – dla społeczności lokalnej oraz osób i instytucji spoza regionu,
  • j. organizowanie imprez turystyczno – rekreacyjno – kulturalnych (między innymi propagujących zasoby kulturalne i przyrodnicze regionu), dla osób chorych i osieroconych oraz osób pomagających im,
  • k. organizowanie akcji i imprez artystycznych, kulturalnych i charytatywnych,
  • l. skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, w kraju i zagranicą,
  • m. prowadzenie strony internetowej,
  • n. opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych związanych z działalnością Fundacji i jej celami,
  • o. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie prac naukowych,
  • p. propagowanie założeń Fundacji,
  • q. prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  • r. współpracę z organizacjami reprezentującymi interesy pacjentów.
 3. Cele Fundacji mogą zostać zmienione w drodze uchwały podjętej przez Fundatora.

§ 6

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej mającej na celu pozyskiwanie środków na działalność wynikającą ze Statutu, w zależności od możliwości Fundacji JWŻ polegającej na:
  • a. dzierżawie powierzchni na cele szkoleniowe i kulturalne, określone w odrębnym regulaminie,
  • b. dzierżawie gabinetów oraz innych pomieszczeń,
  • c. organizacji szkoleń, koncertów, warsztatów, wydarzeń religijnokulturalnych i innych,
  • d. prowadzeniu sklepiku,
  • e. prowadzeniu kiermaszów i loterii,
  • f. wynajmie powierzchni reklamowych,
  • g. sprzedaży ruchomości i nieruchomości,
  • h. pozostałych usług gastronomicznych.

ROZDZIAŁ III
ZARZĄD, PRACOWNICY I WOLONTARIUSZE FUNDACJI

§ 7

 1. Zarząd Fundacji JWŻ liczy od jednego do trzech członków. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy – powołany zostaje prezes Zarządu, jeśli Zarząd składa się z dwóch lub trzech osób, powołani zostają wiceprezesi.
 2. Fundator po założeniu Fundacji JWŻ przekazuje zarządzanie i wszelkie czynności prawno-organizacyjne Zarządowi, w skład którego wchodzą: Przemysław Matysek, Aleksandra Matysek, Emilia Nowacka. Fundator zrzeka się tym samym wszelkich praw do zarządzania Fundacją JWŻ.
 3. O wszelkich aspektach działalności Fundacji JWŻ decyduje Zarząd.
 4. Zarząd powołany jest dożywotnio, członkowie mogą dobrowolnie zrezygnować z pełnionej funkcji.
 5. Członkowie Zarządu, którzy ustąpili ze stanowiska, mogą być wybierani ponownie.
 6. W razie śmierci jednego z członków Zarządu pozostali członkowie mogą wybrać inną osobę na wolne stanowisko.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 8. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa Zarządu. Na posiedzeniu w celu uzyskania niezbędnego qourum wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu.
 9. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek jednego z członków Zarządu, obecny musi być prezes lub jeden z wiceprezesów.
 10. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie lub zwrot uzasadnionych wydatków.
 11. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu określony zostaje prezes i wiceprezesi.
 12. Każdy członek Zarządu ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji JWŻ oraz do żądania wyjaśnień od pozostałych członków Zarządu.
 13. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych może składać Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Wiceprezesów działających łącznie.
 14. W pozostałych sprawach oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Wiceprezesów działających łącznie.
 15. W czasie pierwszego posiedzenia Zarządu określony zostaje podmiot lub osoba, który ma prawo przejąć zarządzanie Fundacją JWŻ w razie śmierci wszystkich członków Zarządu lub ich trwałej bądź nieodwracalnej niedyspozycji.

§ 8

Pracowników Fundacji JWŻ zatrudnia Zarząd na podstawie obowiązujących aktualnie odrębnych przepisów.

§ 9

W Fundacji JWŻ pomoc świadczyć mogą wolontariusze, co określa osobny regulamin.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 10

 1. Majątek Fundacji JWŻ stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w wysokości 50000 zł, z czego 10000 zł przeznaczono na działalność gospodarczą oraz środki finansowe i materialne, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację JWŻ w toku jej działalności.
 2. Majątek Fundacji JWŻ pochodzi z:
  • a. darowizn, spadków, zapisów, subwencji otrzymywanych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz z zagranicy,
  • b. różnic kursowych przy wymianie walut,
  • c. odsetek bankowych od posiadanego kapitału,
  • d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych,
  • e. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  • f. dotacji z funduszy publicznych i ze środków Unii Europejskiej,
  • g. dochodów z działalności gospodarczej,
  • h. dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
  • i. wpływów z budżetu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
  • j. działalności gospodarczej wynikającej z celów statutowych określonych w § 8 p.1 niniejszego Statutu.
 3. Gospodarka finansowa oraz księgi rachunkowe Fundacji JWŻ prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Uchwały w sprawie: zmian w Statucie Fundacji JWŻ podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów Członków obecnych na posiedzeniu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa Zarządu. Na posiedzeniu w celu uzyskania niezbędnego qourum wymagana jest obecność wszystkich Członków Zarządu.

§ 12

 1. O rozwiązaniu Fundacji JWŻ decyduje Zarząd w pełnym składzie zwykłą większością głosów Członków obecnych na posiedzeniu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa Zarządu. Na posiedzeniu w celu uzyskania niezbędnego qourum wymagana jest obecność wszystkich Członków Zarządu.
 2. W przypadku rozwiązania Fundacji JWŻ o przeznaczeniu jej majątku decyduje Zarząd w pełnym składzie zwykłą większością głosów Członków obecnych na posiedzeniu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa Zarządu. Na posiedzeniu w celu uzyskania niezbędnego qourum wymagana jest obecność wszystkich Członków Zarządu.

§ 13

 1. Fundacja JWŻ może połączyć się z inną fundacją, stowarzyszeniem lub podmiotem dla lepszego urzeczywistnienia celów działalności. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w pełnym składzie zwykłą większością głosów Członków obecnych na posiedzeniu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa Zarządu. Na posiedzeniu w celu uzyskania niezbędnego qourum wymagana jest obecność wszystkich Członków Zarządu.

§ 14

Niniejszy Statut Fundacji JWŻ wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po uprawomocnieniu się postanowienia o zarejestrowaniu działalności przez Sąd.